Provozovatel:

BSG INVEST s.r.o.
Sídlo: Ovčačky 6, Ladná 691 46
Telefon: +420 773 750 795
IČ: 02507625
DIČ: CZ02507625.

Odpovědná osoba: Stanislav Salajka
Mobil: +420 773 750 795
E-mail: info@apartmanyladna.cz

Rozsah služeb: ubytování v soukromí

Apartmány Ladná
Ovčačky 6
691 46 Ladná

GPS: 48°48’33.5″N 16°52’21.7″E

Vydaný provozovatelem pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí pro ubytování v soukromí a v prostorách APARTMÁNŮ LADNÁ, je vydán tento Ubytovací řád, který je závazný v plném rozsahu pro všechny osoby zdržující se v apartmánech na základě smluvního vztahu, dále také platí pro další osoby, které prostory ubytování v soukromí navštěvují.

Tento Ubytovací řád je vydán i jako součást prevence rizik v Apartmánech Ladná, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

Ubytovací služby:

 1. Provozovatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi ihned po příchodu do areálu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad k prokázání totožnosti. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem Stanislavem Salajkou (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle §754  Občanského zákoníku, a to za podmínek uvedených níže.
 2. Předmětem užívání je apartmán v objektu Apartmány Ladná, na adrese Ovčačky 6, 691 46 Ladná, který slouží pro ubytování hostů.
 3. Provozovatel garantuje pro hosty vybavení objektu, apartmánu a služby, které jsou níže uvedeny v těchto podmínkách.
 4. Hostem pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu v apartmánu.
 5. Smluvní vztah mezi provozovatelem a hostem vzniká na základě zaplacené zálohy nebo podpisem těchto všeobecných podmínek při převzetí apartmánu.
 6. Nástup na ubytování, pokud není dohodnuto jinak, je v době 14:00 hod – 16:00 hod., ukončení pobytu s předáním apartmánu do 10:00 hod.
 7. Počínaje vstupem do areálu Apartmánů Ladná je zodpovědný každý sám za sebe, veškeré služby (bazén, vířivý bazén, sauna, vinný sklep aj.) využívají hosté na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.
 8. Jednotlivé apartmány jsou určeny pro ubytování následujícího počtu dospělých osob: apartmán č. 1 – č. 6 vždy pro maximální počet hostů – 5 osob.
 9. Při nástupu předá provozovatel hostu apartmán v uklizeném stavu, host je povinen zkontrolovat vybavení apartmánu. Zároveň provozovatel předá jednu sadu čipů (čip od vstupu do objektu, od vstupu do apartmánu). Ztráta / poškození čipu pod pokutou 500Kč.
 10. Snídaně jsou podávány individuálně, konzumovány jsou v apartmánech a vždy dopředu objednány u provozovatele. Doplnění snídaňových boxů, nápojů a vína do osobní vinotéky je na individuální dohodě s provozovatelem.
 11. Speciální služby jako půjčovna kol, elektro-kol, dále objednání průvodce po památkách v regionu a jiné služby jsou vždy na individuální domluvě s provozovatelem.
 12. Hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předáním apartmánu provést základní úklid, která spočívá v úklidu kuchyňské linky, ledničky atd.
 13. Při ukončení pobytu provozovatel s hostem zkontrolují stav apartmánu a vybavenosti. Neshledá-li provozovatel žádných závad, převezme provozovatel od hosta čipy a provede vyúčtování pobytu, které spočívá v doplatku za ubytování či nápojů/potravin. Host obdrží od provozovatele daňový doklad a potvrzení o přijetí hotovosti. Zároveň je provozovatel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Provozovatel akceptuje použití platebních karet.
 14. Pokud provozovatel zjistí při předání apartmánu závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit. O závadách bude sepsán protokol.
 15. Lékárnička je umístěna na každém apartmánu a v zázemí u provozovatele.
 16. Pronajímatel je plátcem DPH.

Povinnosti hosta:

 1. Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami.
 2. Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, apartmánu či jeho zařízení a vybavení.
 3. Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.)
 4. Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v apartmánu.
 5. Pes (jen malé plemeno) možný po předchozí domluvě s provozovatelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm uvnitř i vně objektu.
 6. Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 7. Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele.
 8. Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid (22:00 hod. – 06:00 hod.)
 9. Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta.
 10. Host je povinen dodržovat zásady hygieny ve wellness prostorech, tedy při použití bazénu, vířivky a sauny. Do těchto prostor musí host vždy vstupovat čistý a střízlivý. Pro pobyt ve wellness prostorech platí zákaz vstupu s alkoholickými nápoji, skleněným nádobím.
 11. Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v apartmánu po dobu celého pobytu.
 12. Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem označených nádob (plast, sklo, papír, ostatní odpad).
 13. Uvnitř apartmánů je ZAKÁZÁNO kouřit! Kouření je dovoleno pouze ve venkovních prostorech a na označených místech.
 14. Není dovoleno přemísťovat vybavení apartmánu a vynášení ložního prádla či nádobí mimo apartmán.
 15. Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánů. K jejich uskladnění slouží místo k tomu určené, uzamykatelná a označená kolárna uvnitř objektu Apartmány Ladná. Místa pro nabíjení elektro-kol jsou výrazně označena.
 16. Zákaz držení zbraní, výbušnin, zábavné pyrotechniky, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.
 17. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 18. Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!
 19. Při opakovaném rušení noční klidu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz nebo dle uvážení provozovatele vrátit poměrnou část úhrady na základě platného ceníku ubytování.
 20. V prostorách Apartmánů Ladná platí přísný zákaz používání přenosných audio systémů – reproduktory, MP3/MP4, HI-FI systémy.
 21. Předložením platného osobního dokladu při počátku ubytování v Apartmánech Ladná (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz a jiný…), nese každý host, který si vypůjčí kolo či elektrokolo, zodpovědnost sám za sebe (veškerá újma na zdraví v souvislosti s jízdou na zapůjčeném kole a za škody na vypůjčených kolech či elektrokolech, jakožto majetku ARC Resort s.r.o. a příslušenstvím – přilba, batoh, rukavice).

Povinnosti provozovatele:

 1. Umožnit hostovi využití apartmánu po sjednanou dobu.
 2. Předat hostovi při nástupu apartmán v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie.
 3. Hostovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko.
 4. Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.
 5. Řešit oprávněné stížnosti a připomínky hostů týkající se ubytování.
 6. Být po dobu ubytování klientů dostupný na mobilním telefonu.
 7. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život nejsou provozovatelem pojištěny.
 8. Pokud vznikne ze strany provozovatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování hosta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření tak, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta Apartmánů Ladná, Ovčačky 6, 691 46 Ladná při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních hostů či vulgární chování vůči ostatním klientům nebo personálu.

Rezervační a storno podmínky:

Rezervace jsou přijímány telefonicky, písemnou formou, a to buď poštou, e-mailem, nebo prostřednictvím webového formuláře. Rezervace musí být potvrzena ze strany provozovatele, v ostatních případech je rezervace neplatná. Doporučujeme hostům včasnou rezervaci, aby se předešlo problémům s vyčerpanou kapacitou.

Rezervace můžete provést na e-mail: info@apartmanyladna.cz

Pro závaznou rezervaci ubytování je požadována záloha ve výši 100%.

V případě, že tato záloha nebude řádně uhrazena do termínu splatnosti, rezervace bude ze strany provozovatele zrušena.

Způsob platby: Zálohová faktura

Cenu ubytování provozovatel stanovil dle zákona č. 526/1990. Sb. jako smluvní.

Cena zahrnuje:

 1. Pobyt  apartmánech na smluvenou dobu
 2. Snídaňový košík – pečivo, máslo, šunka, sýr, džus, individuální přání projednejte při ubytování
 3. Povlečení, ručníky, župany, přezůvky
 4. Spotřebu elektrické energie, voda, topení
 5. Využití venkovního bazénu, vířivého bazénu (celoročně)
 6. Úschovna kol
 7. Samostatné parkovací místo v areálu Apartmánů Ladná
 8. Využití školící místnosti je možné po dohodě s provozovatelem
 9. DPH
 10. Závěrečný úklid
 11. Pojištění objektu proti živelným pohromám
 12. Místní obecní poplatek – poplatek z ubytovací kapacity ve výši 4Kč/os./den

Cena nezahrnuje:

 1. Vratnou kauci (pokud bude vybrána).
 2. Konzumace nápojů a potravin – viz. Ceník nápojů a potravin.
 3. Zajištění cateringových akcí a individuálních akcí dle předem stanovené domluvy.
 4. V ceně ubytování není obsaženo pojištění osob za úrazy, poškození nebo odcizení majetku hosta a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, nebo provozovatele.
 5. Pojištění motorových vozidel a pojištění škod způsobených provozem motorových vozidel během pobytu.

Storno podmínky:

Tyto storno podmínky jsou platné pro Apartmány Ladná, Ovčačky 6, 691 46 Ladná, Česká republika.

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednavatelem (hostem) a provozovatelem.
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedená zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, provozovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění provozovatele nevzniká provozovateli povinnost vrátit objednavateli (hostovi) zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
 7. Zrušení rezervace můžete provést na e-mail: info@apartmanyladna.cz

Storno poplatky:

 1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 21 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 20 – 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 60% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 13 – 4 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 80% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 3 – 0 dní před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 5. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno-lhůty jako při zrušení pobytu.
 6. Storno-poplatek je smluvní pokutou.

V případě nezaplacené zálohy, ze které by bylo možno storno-poplatky odečíst, má provozovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno-poplatků.

Storno podmínky vztahující se na nevyužité pobytové vouchery a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů:

 1. Voucherem nazýváme dokument, jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovostí nebo platební kartou.
 2. Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou popsány v odstavcích: Storno podmínky a Storno poplatky.
 3. Storno-poplatek je smluvní pokutou.
 4. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Závěrečná ustanovení Storno podmínek:

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 20.07.2018.
 2. Vztahy mezi objednavatelem a provozovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany provozovatele i objednavatele pouze písemně (e-mail, dopis).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi provozovatelem a objednavatelem.

Protipožární pravidla a protipožární opatření:

 1. Host převzetím klíčů a přístupového čipu bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou umístěny v každém ubytovacím apartmánu.
 2. Apartmány Ladná jsou kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem nebo na místech ke kouření určených. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.
 3. V celém resortu Apartmánů Ladná je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Grilování je dovoleno pouze na grilech, které jsou umístěny na příslušných místech a jsou ve vlastnictví apartmánů.
 4. Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasícími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.
 5. Hasící přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasících přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství) bude nutno uhradit, což znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

Směrnice Apartmánů Ladná o zpracovávání osobních údajů hostů:

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje:

Správcem osobních údajů je BSG Invest s.r.o., se sídlem Břeclav, Národních Hrdinů 580/27, PSČ 690 02, která je zapsána ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložky 81584, IČ 02507625, DIČ CZ 02507625, nemá výhradního pověřence pro správu osobních údajů.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

Odpovědná osoba: Stanislav Salajka

Telefonní číslo: +420 773 750 795

E-mail: info@apartmanyladna.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit.